Privacy Policy | Plantsome

Privacy policy Plantsome

ENGLISH BELOW

01 januari 2024

Via onze webwinkel en app worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Plantsome acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

Plantsome is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.plantsome.nl, www.plantsome.be en de Plantsome app (iOS/Android). Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Plantsome.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres, factuuradres, naw-gegevens en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel en app moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en in sommige gevallen naw-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Daar hebben wij geen controle over. Lees dus altijd ook de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieder.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties. Deze publiceren wij niet zelf, dat doen advertentiebureaus waarmee wij samenwerken. Deze bureaus houden bij of u ze leuk vindt, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen

voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel en app.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.

Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel en app gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient

aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons

opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de

verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Plantsome

Zwethlaan 40

2675LB Honselersdijk

hallo@plantsome.nl

+31 85 808 6948 

 

ENGLISH

Privacy and cookie statement Plantsome

01 January 2024

Privacy-sensitive data, or personal data, is processed through our webshop and app. Plantsome considers careful handling of personal data of great importance. Personal data are therefore carefully processed and secured by us.

In our processing, we comply with the requirements set by privacy legislation. This means, among other things, that we:


Plantsome is the data controller. In this privacy statement, we explain which personal data we collect and use and for what purpose in the web shop www.plantsome.nl, www.plantsome.be and the Plantsome app (iOS/Android). We recommend that you read it carefully.

If you have any questions, or want to know exactly what we track about you, please contact Plantsome.

Processing orders

When you place an order with us, we use your personal data to handle it properly. We may then give your personal data to our delivery service to have the order delivered to you. We also receive information about your payment from your bank or credit card company.

For this purpose, we use your e-mail address, ip address, billing address, name and address details and payment details. We need these because of the contract we conclude with you. We keep this information until your order is completed. We keep certain customer data for longer in connection with the statutory tax retention obligation.

Provision to third parties

We cooperate with certain companies, which may receive your personal data mentioned above from us.

For the handling of orders, we cooperate with:

Your account

Certain parts of our webshop and app require you to register first. You must then provide information about yourself and choose a user name. We use this to create an account, which you can log into using that user name and a password of your choice.

To do this, we use your e-mail address and in some cases your name and address details. We have a legitimate interest in this. We keep this information until you cancel the account.

We save this information so that you do not have to fill it in again and again and so that we can contact you as part of the performance of the agreement. You can edit information through your account whenever you want.

Provision to third parties

We cooperate with certain companies, which may receive your personal data mentioned above from us.

Contact form and Newsletter

The contact form allows you to ask us questions or make requests.

We use your e-mail address for this purpose. We do this on the basis of your consent. We keep this information until we are sure you are satisfied with our response.

We offer a newsletter through which we want to inform interested parties about our products and/or services. Each newsletter contains a link through which you can unsubscribe.

Through your account, you can also communicate this.

Your e-mail address will only be added to the list of subscribers with your permission. This data will be kept until you cancel the subscription.

Provision to third parties

We cooperate with certain companies, which may receive your personal data mentioned above from us.

Advertising

We would like to send you advertising about offers and new products or services. We do this:

You can object to this advertising at any time. Each e-mail contains an unsubscribe link. You can block us or use the unsubscribe option. Through your account, you can also communicate this.

Location data

If necessary for the service, we may collect location data (GPS) from you. Your permission for this is requested at the time.

This (location) data may also be stored and processed by the provider of e.g. navigation/mapping software, such as Google Maps, but the data may also be used by e.g. Google or Apple themselves. We have no control over this. So please always read the privacy statements of the relevant provider.

Advertisements

Our web shop displays advertisements. We do not publish these ourselves; advertising agencies we work with do. These agencies keep track of whether you like them and use this information to only display fun or interesting ads and offers in the future.

Provision to other companies or institutions

With the exception of the partners mentioned above, we do not provide your personal data under any circumstances to other companies or institutions, except if we are legally obliged to do so (e.g. if the police demand it in case of suspected crime).

Statistics

We keep statistics on the use of our web shop and app.

Cookies

Our webshop uses cookies. Cookies are small files where we can store information so you don't have to fill it in every time. But they also allow us to see when you visit us again.

When you visit our online shop for the first time, we display a message explaining cookies. Here we will ask for your consent to the use of these cookies.

You can disable the placing of cookies via your browser, but some things from our web shop will then no longer work properly.

We have made agreements with other companies that place cookies.

However, we do not have full control over what they do with the cookies themselves. So please also read their privacy statements. (Note: these may change regularly)

Google Analytics

We use Google Analytics to track how visitors use our webshop and app. We have concluded a processing agreement with Google. This contains strict agreements on what they are allowed to track. We have not allowed Google to use the Analytics information obtained for other Google services. We have Google anonymise the IP addresses.

Security

Personal data security is of great importance to us. To protect your privacy, we take the following measures:


We reserve the right to make changes to this privacy statement. It is recommended that you consult this privacy statement regularly so that you are aware of these changes. We will also do our best to announce changes separately.

Inspection, modification and deletion of your data

If you have any questions or would like to know what personal data we hold on you, you can always contact us at us at any time. Please see the contact details below.

You have the following rights:


Filing a complaint

If you feel we are not helping you in the right way, you have the right to file a complaint with the regulator. This is called the Personal Data Authority.Contact details

Plantsome

Zwethlaan 40

2675LB Honselersdijk

hallo@plantsome.nl

+31 85 808 6948